Skip to content

Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Indiami

Senat RP na swoim posiedzeniu w dniach 16 – 17 października 2013 roku przyjął ustawę o ratyfikacji protokołu zmieniającego[1] Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 roku i obowiązującej od 1 stycznia 1990 roku. Umowa została zmieniona, ponieważ w ciągu dwudziestu trzech lat jej obowiązywania znacznej zmianie uległy realia ekonomiczne oraz zasady polskiej polityki w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Indiami zaktualizowano podatki leżące w jej obszarze zainteresowania. Są to obecnie: polskie podatki dochodowe od osób fizycznych i osób prawnych oraz indyjski podatek dochodowy, a także podatek edukacyjny. Stawka opodatkowania odsetek u źródła została zmniejszona z obowiązującej dotychczas wysokość 15% do 10%. Zredukowana została także wysokość stawki opodatkowania należności licencyjnych i opat za usługi techniczne u źródła do wysokości 15% (dotychczas wynosiła ona 22,5%).

Protokół zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Indiami wprowadza także zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego dla wszystkich kategorii dochodów.


[1] Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej
w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

EnglishGermanPolish