Skip to content

Ustawa nowelizująca ustawę o VAT uchwalona przez Sejm

26 lipca 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem wprowadzenia zmian jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w zakresie handlu tzw. „towarami wrażliwymi” (wyroby stalowe, paliwo, nieobrobione złoto).

Nowelizacja zakłada solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy przy transakcjach dotyczących towarów wymienionych w załączniku nr 13 w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby stosowana jeżeli:

  • wartość netto nabywanych od jednego dostawcy towarów w okresie jednego miesiąca przekroczy kwotę 50 000 zł oraz
  • w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13
    do ustawy, nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Okres rozliczeniowy

W przypadku obrotu tymi towarami zaproponowano miesięczny okres rozliczeniowy, tj. podatnicy którzy będą dokonywać miesięcznie sprzedaży paliw, wyrobów stalowych oraz złota nieobrobionego, wskazanych w nowododanym załączniku nr 13, na kwotę większą niż 50 000 zł nie będą mogli rozliczać się kwartalnie.

Nie zostaną pozbawieni możliwości rozliczania kwartalnego jedynie podatnicy, których obroty ww. towarów nie przekroczą 50 000 zł miesięcznie lub przekroczą kwotę 50 000 zł miesięcznie, ale jednocześnie nie będą wyższe niż 1% wartości całej ich sprzedaży bez kwoty podatku.

Odwrotne obciążenie

Rozszerzono również katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (załącznik nr 11 do ustawy VAT). Odwrotne obciążenie będzie dotyczyło również m.in. surowców wtórnych z plastiku, gumy, stłuczki szklanej, odpadów z papieru i tektury.

Inne poprawki

Podczas prac nad nowelizacją wprowadzono również poprawki dotyczące zwolnienia od podatku produktów i usług firm handlowych przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem okresu ważności tych towarów. Obecne przepisy przewidują podobne zwolnienie, jednak dotyczy ono tylko producentów tych wyrobów.

Ustawa została skierowana do Senatu.

EnglishGermanPolish