Skip to content

TaxALERT 31 lipca 2013

Zwolnienie z podatku u źródła odsetek oraz należności licencyjnych wypłaconych
po 1 lipca 2013 r.

Po 8 latach od dnia wejścia w życie Ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z podatku u źródła odsetek oraz należności licencyjnych będzie można faktycznie stosować przedmiotowe zwolnienie w pełnym zakresie. Tym samym od 1 lipca 2013 r. otrzymanie odsetek oraz należności licencyjnych będzie korzystać ze zwolnienia. Należy jednak pamiętać o spełnieniu warunków oraz posiadaniu wymaganych dokumentów.

Przypomnijmy, w dniu 1 lipca 2005 r. weszła w życie Ustawa nowelizująca ustawę
o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254 poz. 2533) w zakresie w jakim przewidywała możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła w przypadku wypłaty odsetek oraz należności licencyjnych. Ustawa ta przewidywała przepisy przejściowe, a po 1 lipca 2013 r. całkowite zwolnienie.

Generalnie zwolnienie odnosi się do należności licencyjnych wypłacanych miedzy podmiotami powiązanymi z UE, przy spełnieniu szeregu warunków.

Przepisy przejściowe
Według przepisów przejściowych, podatek dochodowy:

 • od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: uCIT), tj.:
  • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – dalej: należności
 • uzyskane przez spółkę podlegającą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania
 • ustala się w wysokości:
  1) 10 % przychodów – od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
  2) 5  % przychodów – od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

WarunkiJednocześnie musiały być spełnione następujące warunki:

 • wypłacającym należności jest:
  a)spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd
  na terytorium Polski albo
  b)położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uzyskującym przychody z należności jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
 • spółka:
  a)wypłacająca posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki otrzymującej należności, lub
  b) spółka otrzymująca należności posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej należności,
 • odbiorcą należności jest faktycznie spółka otrzymująca te należności bądź zagraniczny zakład tej spółki  (jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim UE,
  w którym ten zagraniczny zakład jest położony),
 • warunek posiadania udziałów (akcji) uważa się także za spełniony, jeżeli zarówno
  w kapitale spółki wypłacającej, jak i w kapitale spółki otrzymującej należności inna spółka podlegająca w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio – nie mniej niż 25% udziałów (akcji),
 • ww. posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności,
 • spółka otrzymująca należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło
  ich osiągania,
 • posiadanie udziałów, o którym mowa musi mieć miejsce nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Dotyczy to również przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania należności,
 • spółka wypłacająca należności musiała posiadać certyfikat rezydencji, potwierdzający miejsce siedziby dla celów podatkowych spółki otrzymującej należności.

Wyłączenie
Przy czym, powyższe nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:

 • przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności,
 • przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika;
 • przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;
 • przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej
  50 lat od powstania wierzytelności.

Jeżeli powyższe warunki nie były spełnione, to otrzymanie przez nierezydentów
(tj. podatników nieposiadających w Polsce siedziby lub zarządu) przedmiotowych należności wiązało się z obowiązkiem poboru przez płatnika podatku w wysokości 20% przychodu. Przy czym istniała również możliwość zastosowania stawki wynikającej z umowy podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska,

zgodnie z warunkami wynikającymi z tej umowy. Niemniej wymóg posiadania certyfikatu rezydencji musiał być zachowany.

Zwolnienie po 1 lipca 2013 r.
Art. 7 ustawy nowelizującej przewiduje, iż przy spełnieniu wszystkich ww. warunków od dnia 1 lipca 2013 r. otrzymanie należności będzie całkowicie zwolnione
z opodatkowania podatkiem dochodowym u źródła (tj. w Polsce).

Wymagane dokumenty
Należy zwrócić uwagę, że dodatkowo aby zastosować przedmiotowe zwolnienie Spółka wypłacająca należności musi posiadać:

 • certyfikat rezydencji spółki otrzymującej należności,
 • pisemne oświadczenie, że spółka otrzymująca należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 • oświadczenie dotyczące spełniania warunku posiadania przez spółkę posiadającą nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej i otrzymującą należności.

Podsumowanie
Podsumowując, w przypadku podmiotów powiązanych z UE, gdy udziały wynoszą co najmniej 25%, po 1 lipca wypłata należności będzie korzystać ze zwolnienia z tytułu podatku u źródła. Jeżeli zatem dotychczas pobierali Państwo 5% na ww. podstawie,
to po 1 lipca 2013 będzie możliwe zastosowanie zwolnienia w tym zakresie.

Jeżeli jednak nie spełniają Państwo wskazanych warunków, to istnieje jeszcze możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Na zakończenie wskazujemy, że o ile nie budzi wątpliwości możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do odsetek wypłaconych po 1 lipca 2013,
to w stosunku do pozostałych należności należy rozstrzygnąć, czy zwolnienie ma zastosowanie do należności wypłaconych po 1 lipca, czy należności,  w stosunku do których przychód powstał po  1 lipca 2013 r., gdyż przepisy nie są w tym zakresie precyzyjne.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxALERT 31 lipca 2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAXWszystkie alerty podatkowe

Aktualności

 • Na bieżąco informujemy o nowelizacjach najważniejszych przepisów, aktualnym orzecznictwie oraz powiadamiamy o istotnych wydarzeniach z życia naszej firmy.więcej…

Publikacje w mediach

 • Zachęcamy do zapoznania się z artykułami i tekstami opublikowanymi przez specjalistów DMS TAX na łamach prasy codziennej oraz portali finansowych. Zapraszamy do lektury.więcej…

Tax24

 • W biuletynie informacyjnym DMS Tax24 poruszamy istotne zagadnienia dotyczące bieżących problemów stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.więcej…

Tax Press

 • W biuletynie DMS TaxPress, który stanowi bieżący przegląd prasy podatkowej, streszczamy najciekawsze zagadnienia podatkowe, omawiane na łamach codziennej prasy krajowej oraz w periodykach fachowych.więcej…
EnglishGermanPolish