Skip to content

TaxALERT 30 września 2013

Zmiany w podatku VAT od 1 października 2013 r.

Z dniem 1 października 2013 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie VAT wprowadzone uchwaloną przez Sejm w dniu 26 lipca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 1027).

Podstawowym celem wprowadzenia zmian jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w zakresie handlu tzw. „towarami wrażliwymi” (wyroby stalowe, paliwo, nieobrobione złoto).

Nowelizacja zakłada solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy przy transakcjach dotyczących towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy VAT. Odpowiedzialność nabywcy dotyczy części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy.

Nowelizacja ogranicza możliwość kwartalnego rozliczania VAT w przypadku handlu tymi towarami, rozszerza katalog towarów wymienionych w załączniku nr 11, do których ma zastosowanie „odwrotne obciążenie” oraz zwiększa zakres stosowania zwolnienia do przekazywanych produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania kontrahenta ma zastosowanie jeżeli:

  • wartość towarów, o których mowa w za-łączniku nr 13, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
  • w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13, podatnik wiedział lub miał uzasadnione pod-stawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego,
  • podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Wyłączenia (wyjątki) od odpowiedzialności solidarnej:

  • kwota netto nabytych towarów, o których mowa w załączniku nr 13 od jednego dostawcy nie przekroczyła w danym miesiącu 50 000 zł,
  • w momencie dokonania dostawy podatnik nie wiedział lub nie miał uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawy nie zostanie zapłacona do urzędu skarbowego,
  • nabycie towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13, jeżeli:

a) nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,

b) dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

  • powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej (np. upadłość), lub
  • jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

a) podmiot dokonujący dostawy towarów był wymieniony w wykazie „podmiotów rzetelnych” (art. 105c ustawy VAT) prowadzonym przez MF (i dostępnym w BIP MF),

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy VAT, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Wysokość kaucji gwarancyjnej

Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna od-powiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot dokonujący dostawy w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13, z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł.

Okres rozliczeniowy

Podatnicy dokonujący dostawy „towarów wrażliwych” wymienionych w załączniku nr 13, u których wartość sprzedaży tych towarów przekroczyła miesięcznie kwotę netto w wysokości 50 000 zł w danym kwartale lub poprzedzających go czterech kwartałach, nie będą mogli rozliczać się kwartalnie.

Kwartalnego rozliczania nie zostali pozbawieni jedynie podatnicy, jeżeli łączna wartość dostaw „towarów wrażliwych” bez kwoty po-datku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z ww. okresów kwoty 50 000 zł, a jeżeli prze-kroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

Odwrotne obciążenie

Rozszerzono również katalog towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 uVAT, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (załącznik nr 11 do ustawy VAT). Odwrotne obciążenie będzie dotyczyło również m.in. surowców wtórnych z tworzyw sztucznych, szkła, gumy, z papieru i tektury.

Większy zakres stosowania zwolnienia do przekazywanych produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Z dniem 1 października 2013 r. objęto zwolnieniem również firmy handlowe przekazujące produkty spożywcze na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przepisy w dotychczasowym brzmieniu zwalniały jedynie producentów tych wyrobów (art. 43 ust. 1 pkt 16 uVAT).

Zwolnienie powyższe stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxALERT 30 września 2013

Pełna treść zmian:

Dz.U.2013 poz.1027

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe

EnglishGermanPolish