Skip to content

TaxALERT 18 lutego 2014

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 r.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany w ustawie VAT wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 35). Zmiany te mają istotny wpływ na dotychczasowy sposób rozliczania podatku VAT w Polsce i wiążą się z koniecznością odpowiedniego do nich dostosowania programów finansowo-księgowych.

W przypadku gdy w przeszłości podatnicy otrzymali interpretacje indywidualne wydane przez Ministra Finansów w zakresie objętym obecnymi zmianami, z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciły one swoją moc ochronną.

Poniżej przedstawiamy  najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku

Obowiązek podatkowy

Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Nowelizacja w odróżnieniu od dotychczasowych przepisów nie uzależnia momentu powstawania obowiązku podatkowego od momentu wystawienia faktury.

W przypadku usług i dostaw o charakterze ciągłym, dla których ustalone są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczenia, obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego okresu, do którego odnoszone są te płatności lub rozliczenia. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego (kalendarzowego).

Ponadto wskazać należy, iż większość dotychczasowo obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego została uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami.

Przykładowo w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wy-stawienia faktury. Jednakże gdy podatnik nie wystawi faktury dokumentującej ww. czynności lub wystawi ją z opóźnieniem, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, tj. 30 dnia od dnia wykonania tych usług.

Zmianie uległ również moment powstawania obowiązku podatkowego dla dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług m.in. telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu. W tym przypadku co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, natomiast w przypadku gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności. Istotną zmianą jest również to, iż otrzymanie zaliczki nie powoduje w tym przypadku obowiązku podatkowego.

Nowelizacja nie określiła natomiast szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego wprost dla licencji oraz usług transportowych, co do których nadal mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Postawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei w przypadku dostaw nieodpłatnych podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Podstawa opodatkowania jest powiększana o podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty po-datku, a także o koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Podstawa opodatkowania podlega obniżeniu o:

  • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen
  • wartość zwróconych towarów i opakowań
  • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło
  • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Nowelizacja uwzględnia także możliwość rozliczania faktur korygujących bez konieczności posiadania potwierdzenia ich odbioru w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione ww. przesłanki.

Zmiana warunków zwolnienia dla towarów używanych

Zwalnia się z podatku VAT dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich do-stawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Konsekwencją tej zmiany jest likwidacja kryterium czasowego (6m-cy) i odejście od definiowania pojęcia „towary używane”, które w świetle nowej regulacji stało się zbędne.

Odliczenie podatku VAT naliczonego

Zgodnie z ogólną zasadą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stąd po 1 stycznia 2014 r. prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych to-warów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę.

Nowelizacja warunkuje również prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od:

  • uwzględnienia kwoty podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której podatnik będzie obowiązany rozliczyć ten podatek,
  • otrzymania przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u niego WNT w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstanie obowiązek podatkowy.

W przypadku nieotrzymania we wskazanym terminie faktury z tytułu WNT, podatnik jest zobowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Natomiast skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego jest możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Korekty nieodliczonego podatku naliczonego z tytułu m.in. WNT można dokonać nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstanie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Fakturowanie

Najistotniejszą zmianą w zakresie fakturowania jest możliwość wystawiania faktur w ter-minie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru lub wy-konania usługi.

W sytuacji otrzymania przed dokonaniem dostawy/wykonaniem usługi całości lub części zapłaty fakturę trzeba wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano płatność.

Nowelizacja wskazuje również, iż faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dni przed:

  • dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi (nie będzie to dotyczyć usług i do-staw, dla których obowiązek podatkowy będzie powstawał z końcem okresu rozliczeniowego oraz czynności, dla których obowiązek powstanie z datą wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności – usługi telekomunikacyjne, gaz, energia, najem, itp.),
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem  dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail wraz ze wskazaniem istniejących wątpliwości lub zagadnienia do opracowania.

TaxALERT 18 lutego 2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe

EnglishGermanPolish