TaxPress nr 51/2015

W numerze 51/2015 TaxPress wskazujemy na publikację pt. „Postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty”, której autor omawia jedną ze zmian w Ordynacji podatkowej, która zgodnie z ustawą nowelizującą wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r.

Continue reading

TaxPress nr 50/2015

W dzisiejszym wydaniu tygodnika przeczytamy m. in. artykuł: „Opodatkowanie firmowej nieruchomości po wyodrębnieniu w budynku lokali na rzecz dotychczasowego właściciela”, której autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2015 r. (I SA/Rz 925/15) dotyczący wpływu na wysokość podatku od nieruchomości wyodrębnienia w budynku dwóch lokali na rzecz tego samego właściciela.

Continue reading

TaxPress nr 49/2015

„Były prezes nie może złożyć korekty deklaracji spółki z o.o.”, w najnowszym numerze TaxPress autor omawia wyrok NSA z dnia 30 października 2015 r. (I FSK 1783/15) dotyczący reprezentowania spółki przez byłego prezesa jej zarządu, będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem tej spółki.

Continue reading

TaxPress nr 48/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na publikację pt. „Interpretacja nie może dotyczyć zdarzenia przyszłego”, której autor wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2015 r. (II FSK 2435-2438/13) dotyczący wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Continue reading

TaxPress nr 47/2015

„Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zakupionych gruntów”, w najnowszym TaxPress autor omawia jedną z interpretacji Prezydenta Miasta Gdańska dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych, leśnych i nieużytków, na których mają być świadczone usługi w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych.

Continue reading

TaxPress nr 46/2015

W numerze 46/2015 TaxPress wskazujemy na publikację pt. „Fiskus nie milczy, kiedy odmawia wszczęcia postępowania”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 13 listopada 2015 r. (II FSK 2150/13) dotyczący instytucji tzw. interpretacji milczącej.

Continue reading

TaxPress nr 45/2015

„Fiskus może zmienić wysokość tylko nieprzedawnionego podatku”, w najnowszym TaxPress omawiamy wyrok NSA z dnia 24 września 2015 r. (II FSK 2608/13) dotyczący zmiany wysokości podatku przez fiskusa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Continue reading

TaxPress nr 44/2015

W dzisiejszym TaxPress polecamy publikację pt. „Płatności podatków i odzyskiwanie nadpłat po nowemu”, której autor omawia zmiany w Ordynacji podatkowej, jakie mają wejść w życie z początkiem 2016 r.

Continue reading

TaxPress nr 43/2015

W numerze 43/2015 TaxPress wskazujemy na publikację pt. „NSA: Fiskus nie może zarabiać na własnej opieszałości?”, której autor omawia uchwałę NSA z dnia 26 października 2015 r. (I FPS 2/15) dotyczącą prawa pobierania przez fiskusa odsetek w sytuacji, gdy opóźnienie w wydaniu decyzji leżało po stronie organu.

Continue reading

TaxPress nr 42/2015

„TK: Dwie kary za ten sam czyn dopuszczalne przez konstytucję?”, w numerze 42/2015 TaxPress autor omawia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 r. (P 32/12) dotyczący zgodności z konstytucją regulacji pozwalających na łączenie kar administracyjnych z penalnymi.

Continue reading