Skip to content

Fakturę korygującą można rozliczyć od razu

Przepis uzależniający uwzględnienie faktury korygującej od potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta jest niezgodny z prawem UE.

Tak orzekł wczoraj (30 września) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 742/09).

Chodzi o art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, który obowiązuje od 1 grudnia 2008 r. Wynika
z niego, że gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu, to wystawca faktury korygującej nie może jej rozliczyć, dopóki kontrahent nie potwierdzi jej odbioru.

Sprawa była wynikiem wniosku o interpretację. Wystąpiła z nim firma Ruukki sp. z o.o. Wskazała, że co prawda sporny przepis sformułowany został jasno, ale jest sprzeczny z dyrektywą w sprawie VAT. Spółka wyjaśniła, że w ciągu roku wystawia kilka tysięcy faktur i część wymaga skorygowania. Zdarza się, że nie ze swojej winy nie może uzyskać od kontrahenta potwierdzenia odbioru (np. ze względu na likwidację firmy lub zmianę jej adresu.) Zdaniem spółki w takiej sytuacji nie może być pozbawiona prawa do obniżenia VAT wynikającego z faktury korygującej. Jest to bowiem sprzeczne z podstawową regułą VAT: zasadą neutralności i proporcjonalności.

Izba Skarbowa w Warszawie nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wyjaśniła, że zasadę neutralności należy rozumieć z punktu widzenia fiskusa. Oznacza ona, że obniżenie podatku należnego i naliczonego musi nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym. Izba powołała się również na art. 273 dyrektywy. Stanowi on, że państwa UE mogą nałożyć obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom. Sprawa trafiła do sądu.

– Z art. 273 dyrektywy wyraźnie wynika, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzać dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem. Dlatego polski ustawodawca nie mógł nakazać potwierdzania odbioru faktur korygujących – argumentował Paweł Świdkiewicz, doradca podatkowy z firmy DMS TAX.

Sąd przyznał rację spółce i uchylił interpretację. Uznał, że sporny przepis jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności i neutralności. Wyjaśnił, że trzeba na nią patrzeć z punktu widzenia podatnika, a nie fiskusa. Sąd podkreślił, że Polska nie
może wprowadzać dowolnych nowych obowiązków, argumentując to koniecznością zapobiegania oszustwom. Orzecznictwo nie jest jednak jednolite: WSA w Poznaniu
w takiej samej sprawie w wyroku z 9 września 2009 r. (sygn. akt I SA/Po 632/09) uznał,
że polskie przepisy są zgodne z dyrektywą.

Źródło: Rzeczpospolita / Konrad Piłat / 01.10.2009 r.

EnglishGermanPolish