Skip to content

Ceny transfrowe

Doradztwo w zakresie cen transferowych jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu ryzykami wynikającymi z rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji.

Zawsze uwzględniamy założenia biznesowe Klientów. Wiemy, że optymalizacja zobowiązań podatkowych oraz minimalizacja ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen transferowych wymaga szczegółowych analiz. Opracowanie najlepszej strategii zawsze obejmuje indywidualne cele i uwarunkowania przedsiębiorstwa.

Zebrane doświadczenia oraz ciągły rozwój w obszarze cen transferowych pozwoliły nam na wypracowanie najlepszych praktyk.


Zrealizowane projekty

Przypadek 1

Kompleksowa Polityka Cen Transferowych dla podmiotów krajowych
i zagranicznych

Zagadnienie Przygotowanie kompleksowej Polityki Cen Transferowych dla podmiotów krajowych oraz zagranicznych
Analiza Analiza dokumentów źródłowych, procedur realizacji transakcji, sposoby dokumentowania, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia nowych transakcji, ocena ryzyka podatkowego.
Efekt naszych działań Zestandaryzowanie transakcji realizowanych pomiędzy spółkami w grupie oraz metod określania wynagrodzenia. Ograniczenie ryzyka podatkowego na etapie kontroli podatkowej oraz zapewnienie źródła informacji dla uprawnionych pracowników merytorycznych. Powołanie zespołu wewnętrznego do realizacji zagadnienia w przyszłości.
Klient Polska grupa informatyczna ze specjalizacją integracja systemów operacyjnych

Przypadek 2

Zabezpieczenie obowiązku dokumentacyjnego

Zagadnienie Zabezpieczenie obowiązku w zakresie dokumentacji podatkowej podczas kontroliskarbowej
Analiza Analiza żądania zgłoszonego przez UKS, przygotowanie listy transakcji podlegających dokumentowaniu, wyselekcjonowanie najbardziej ryzykownych podatkowo, ocena zebranego materiału dowodowego związanego z dokumentowanymi transakcjami, analiza danych marketingowych oraz finansowych.
Efekt naszych działań Sporządzenie w terminie 6 dni kalendarzowych (od środy do poniedziałku) dokumentacji podatkowych dla wyselekcjonowanych transakcji oraz przekazanie ich inspektorom skarbowym. W protokole pokontrolnym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cen transferowych.
Klient Spółka zależna należąca do koncernu energetycznego we Wrocławiu

Przypadek 3

Wyznaczenie rynkowego poziomu wynagrodzenia

Zagadnienie Wyznaczenie rynkowego poziomu wynagrodzenia za dzierżawę przedsiębiorstwa
Analiza Analiza danych finansowych, technicznych oraz rynkowych, porównanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa analizowane z przedsiębiorstwami porównywalnymi, określenie wynagrodzenia stałego oraz zmiennego, analiza przepisów cywilnych oraz podatkowych.
Efekt naszych działań Sporządzenie analizy porównywalności, umowy dzierżawy oraz kalkulatora czynszu. Zweryfikowanie zastosowanego modelu rozliczeń
w okresie realizacji transakcji.
Klient Producent betonu

Przypadek 4

Wyznaczenie rynkowego poziomu wynagrodzenia za działania w zakresie badań i rozwoju (B+R)

Zagadnienie Wyznaczenie rynkowego poziomu wynagrodzenia za działania w zakresie badań i rozwoju (B+R)
Analiza Analiza danych finansowych, technicznych oraz rynkowych, analiza rynku informatycznego pod kątem B+R, określenie wynagrodzenia, analiza regulacji niemieckich oraz krajowych w zakresie podatków, rachunkowości oraz prawa cywilnego.
Efekt naszych działań Sporządzenie analizy porównywalności oraz umowy świadczenia usług
w obszarze B+R. Kontrola modelu rozliczeń w oparciu o oczekiwania niemieckiego urzędu skarbowego.
Klient Producent oprogramowania antywirusowego oraz towarzyszącego

Przypadek 5

Zabezpieczenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji między podmiotami powiązanymi

Zagadnienie Kompleksowe zabezpieczenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi
Analiza Analiza danych finansowych, kontrolingowych oraz produkcyjnych, wyselekcjonowanie wszystkich transakcji podlegających dokumentowaniu w okresie przedawnienia zobowiązań podatkowych, ocena ryzyka podatkowego oraz skutków podatkowo-karnych dla zarządu spółki
w związku z realizowanymi transakcjami.
Efekt naszych działań Sporządzenie wszystkich wyselekcjonowanych dokumentacji podatkowych, pomoc w sporządzeniu dokumentacji źródłowej, przeszkolenie pracowników spółki w zakresie cen transferowych.
Klient Czołowy producent czekoladek i słodyczy w Polsce

Przypadek 6

Sporządzenie dokumentacji dla usług wewnątrzgrupowych

Zagadnienie Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla usług wewnątrzgrupowych na potrzeby kontroli skarbowej
Analiza Analiza danych finansowych, ocena ryzyka podatkowego, analiza przepisów prawa podatkowego materialnego oraz procesowego, analiza dowodów źródłowych (w tym treści maili, danych systemowych, porozumień, oświadczeń, notatek wewnętrznych, itp.).
Efekt naszych działań Sporządzenie dokumentacji podatkowej, pomoc przy weryfikacji oraz uzupełnieniu dokumentacji źródłowej, prowadzenie sprawy jako pełnomocnik procesowy.
Klient Czołowy eksporter urządzeń laboratoryjnych na Śląsku

Przypadek 7

Dokumentacja indywidualna dla usług związanych z realizacją przetargu publicznego

Zagadnienie Sporządzenie indywidualnej dokumentacji podatkowych usług wewnątrzgrupowych związanych z realizacją przetargu publicznego
Analiza Analiza danych finansowych oraz technicznych (informatycznych),
ocena ryzyka podatkowego, analiza danych finansowych podmiotów porównywalnych, analiza danych rynkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych, analiza realizowanych bieżących oraz historycznych kontraktów, analiza dokumentacji źródłowej, wywiady z pracownikami.
Efekt naszych działań Sporządzenie indywidualnej dokumentacji podatkowej, pomoc przy weryfikacji oraz uzupełnieniu dokumentacji źródłowej, przedstawienie dodatkowego opisu realizowanej transakcji dla zarządów spółek (informacja poufna w zakresie ryzyka podatkowego oraz karnego).
Klient Czołowy producent oprogramowania dla systemów energetycznych oraz administracji publicznej

Przypadek 8

Wyznaczenie rynkowego poziomu wynagrodzenia dla wynajmu infrastruktury produkcyjnej

Zagadnienie Wyznaczenie rynkowego poziomu wynagrodzenia dla wynajmu infrastruktury produkcyjnych oraz nieruchomości przy jednoczesnym zakupie usług produkcyjnych
Analiza Analiza danych finansowych, technicznych oraz z zakresu ochrony środowiska, ocena ryzyka podatkowego, analiza danych rynkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych, analiza dokumentacji źródłowej, analiza decyzji administracyjnych oraz przepisów o ochronie środowiska, wywiady z pracownikami.
Efekt naszych działań Sporządzenie kompleksowej umowy w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych, sporządzenie dokumentacji podatkowej oraz praktyczna weryfikacja przyjętego modelu rozliczeń.
Klient Grupa spółek zajmujących się utylizacją sprzętu elektronicznego
i elektrycznego

Przypadek 9

Korekta zeznania podatkowego oraz zwrot nadpłaconego podatku CIT

Zagadnienie Korekta zeznania podatkowego oraz zwrot nadpłaconego podatku CIT w związku z zaliczeniem do kosztów podatkowych transakcji z podmiotem powiązanym z tytułu umowy o zarządzanie i doradztwo
Analiza Analiza danych finansowych, technicznych oraz marketingowych, analiza danych rynkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych, analiza dokumentacji źródłowej, wywiady z pracownikami, analiza przepisów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem ordynacji podatkowej oraz kodeksu karnego-skarbowego.
Efekt naszych działań Sporządzenie dokumentacji podatkowej, przygotowanie dokumentów procesowych, przygotowanie dokumentacji źródłowej dla potrzeb potencjalnej kontroli podatkowej. W wyniku naszych działań klient otrzymał zwrot podatku CIT bez żadnych działań procesowych ze strony urzędu skarbowego.
Klient Spółka handlowa należąca do holenderskiego koncernu produkującego
i sprzedającego farby oraz lakiery

Przypadek 10

Ocena zgodności grupowego modelu rozliczania transakcji

Zagadnienie Ocena zgodności grupowego modelu rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie polskich oraz europejskich przepisów i wytycznych w zakresie cen transferowych
Analiza Analiza modelu rozliczania, analiza danych finansowych oraz wpływu modelu na sprawozdanie finansowe oraz podatek CIT, analiza przepisów oraz wytycznych krajowych oraz europejskich.
Efekt naszych działań Sporządzenie opinii wskazującej na ryzyka podatkowe oraz finansowe. Ocena modelu oraz rekomendacja jego zmiany tak na poziomie podatkowym jak i finansowym.
Klient Spółka należąca do niemieckiej grupy zajmującej się produkcją oraz handlem systemami automatyki przemysłowej

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem świadczonych usług w obszarze cen transferowych oraz zapraszamy do kontaktu.

Comprehensive Policy of Transfer Pricing for national and foreign entities

EnglishGermanPolish