Skip to content

Doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Doradztwo podatkowe w zakresie VAT

Doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie rozliczania oraz odzyskiwania podatku VAT naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami bieżącymi, jak również w odniesieniu do realizowanych inwestycji.

W świetle prawa podatkowego, w obszarze podatku od towarów i usług, status jednostek samorządu terytorialnego jest w szeregu przypadków tożsamy ze statusem przedsiębiorcy, uprawniając tym samym JST do odliczania VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług. Gminy i powiaty niejednokrotnie rezygnują z odliczania VAT, co skutkuje utratą znacznego kapitału, który mógłby zostać wykorzystany na potrzeby miejscowej społeczności. Brak odliczenia VAT zwiększa realnie ponoszone koszty, wpływa negatywnie na płynność finansową oraz potencjał inwestycyjny JST,
w konsekwencji zmniejszając jej konkurencyjność.

Nasi eksperci pomagają JST w prawidłowym prowadzeniu procedury odliczania oraz odzyskiwania podatku od towarów i usług. Oferowane przez nas usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

  • kompleksowe przeglądy aktualnych oraz przeszłych wydatków bieżących i inwestycyjnych JST, zakończone raportem określającym możliwości odzyskiwania VAT,
  • opracowanie wniosków do MF o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, zapewniającej bezpieczeństwo podatkowe JST w sprawach dotyczących odliczenia VAT,
  • reprezentowanie JST przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji oraz zwrotu podatku VAT,
  • sporządzanie korekt deklaracji oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku i zwrot  VAT, wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji,
  • porady i wyjaśnienia dotyczące przygotowania bieżących deklaracji VAT składanych przez JST,
  • konsultacje dotyczące optymalnego rozliczania VAT od planowanych inwestycji.

Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach możliwe jest częściowe odzyskanie podatku VAT za lata poprzednie (w przypadku inwestycji w nieruchomości, nawet do 10 lat od ich wybudowania/modernizacji, a w odniesieniu do wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie np. tych związanych z działaniem Urzędu Gminy – do 5 lat wstecz).

Doradztwo dla gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego

Nasze doświadczenia pokazują, iż wiele gmin pełniących funkcję organu podatkowego w zakresie prowadzonych postępowań wymiarowych i egzekucyjnych nie posiada odpowiedniego zaplecza merytorycznego dla zapewnienia prawidłowego procesu stosowania prawa w tym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przyczyny takiego stanu są bardzo różnorodne, jednak bezpośrednie skutki, i w konsekwencji szkody, dotyczą zarówno podatników, jak i samych gmin.

W ramach działań dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności gminom, pomagamy w zakresie szeroko rozumianych zagadnień związanych z prawidłowym stosowaniem przepisów prawa materialnego i egzekucyjnego.

Nasza praktyka pokazuje jak wiele postępowań prowadzonych jest bez poszanowania procedury administracyjnej, co bezpośrednio skutkuje wadliwością decyzji wymiarowych. Również zagadnienia prawa materialnego w zmiennej praktyce orzeczniczej są często wadliwie interpretowane i stosowane przez organy gminy w procesie wydawania decyzji ustalających i określających. Ostatnim etapem postępowań podatkowych jest postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające, które ze względu na swoją specyfikę wymaga szczególnej ostrożności.

Powyższe przekonało nas, iż pracownicy organów gmin oraz innych jednostek samorządu terytorialnego często potrzebują wsparcia ze strony podmiotu profesjonalnie zajmującego się doradztwem w kwestiach prawno-podatkowych.

Dlatego też w zakresie doradztwa prawno-podatkowego dla gmin i jednostek samorządu terytorialnego świadczymy usługi w oparciu o konsultacje, indywidualne szkolenia i warsztaty dla pracowników, zwracając szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo SKO i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług dla jednostek samorządu terytorialnego. Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz nasze doświadczenia

EnglishGermanPolish