Skip to content

Zabezpieczenie na wypadek kontroli

Nasze doświadczenia oraz doświadczenia innych firm doradczych wskazują na stale rosnące zainteresowanie organów skarbowych zjawiskiem cen transferowych. Ponieważ organy podatkowe podejrzewają, że ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi różnią się od cen rynkowych i służą m.in. zaniżaniu dochodów, a tym samym zobowiązań podatkowych, kontrole w zakresie cen transferowych zdarzają się coraz częściej.

Trzeba wiedzieć, że:

  • Podczas kontroli skarbowej inspektorzy w każdej chwili mogą zażądać przedstawienia dokumentacji podatkowej cen transferowych.
  • Zgodnie z przepisami podatnik ma tylko 7 dni kalendarzowych na przedłożenie dokumentacji od momentu jej zażądania. Ponieważ organy skarbowe najczęściej rozpoczynają kontrolę w czwartek realny czas na sporządzenie dokumentacji, w przypadku jej nieposiadania, ulega skróceniu.
  • 7 dni kalendarzowych często nie wystarcza na przygotowanie niekiedy złożonego dokumentu.
  • Za nieposiadanie lub nieprzedstawienie dokumentacji w ustawowym terminie 7 dni na podatniku ciążą dotkliwe sankcje nie tylko podatkowe, ale również karno-skarbowe i karne. Zobacz sankcje

Warto zatem sporządzać aktualną dokumentację na bieżąco i być przygotowanym na wypadek kontroli cen transferowych.


Procedura sporządzenia dokumentacji cen transferowych


Weryfikacja powiązań

W ramach czynności sprawdzających dokonujemy weryfikacji danych dotyczących spółki w domenie publicznej Internet, systemach informacji gospodarczej oraz zasobach, które zostały zgromadzone przy współpracy z klientem. Na tej podstawie wyciągamy wnioski w zakresie istniejących powiązań z innymi podmiotami oraz po konsultacjach z klientem sporządzamy ich ostateczną listę.

Weryfikacja limitów

Na podstawie danych dotyczących transakcji pomiędzy wyselekcjonowanymi podmiotami dokonujemy ich analizy pod kątem przekroczenia ustawowych limitów transakcyjnych, które determinują powstanie obowiązku podatkowego. Limity te są określone w uCIT oraz uPIT. Limity transakcyjne


Opracowanie raportu

Na podstawie informacji z poprzednich etapów sporządzamy raport z badania obowiązku dokumentacyjnego, na który składa się:

 Tabela podmiotów powiązanych wraz z opisem powiązań
 Tabela transakcji z kwotami oraz wskazaniem przekroczenia limitów wraz z uzasadnieniem
 Wnioski z badania wyszczególniające transakcje wymagające przygotowania dokumentacji podatkowej
 Rekomendacja rodzaju dokumentacji dla poszczególnych transakcji, uwzględniająca ryzyko oraz poziom zabezpieczenia


Złożenie zlecenia

Na podstawie informacji zawartych w raporcie, pochodzących z przeprowadzonego badania,  przygotowujemy ofertę na sporządzenie dokumentacji podatkowych cen transferowych oraz innych działań zabezpieczających ryzyko cen transferowych. Za każdym razem uwzględniamy ryzyko poszczególnych transakcji i przedstawiamy optymalne rozwiązanie.

Na podstawie zdobytych doświadczeń opracowaliśmy kilka wersji dokumentacji, których celem jest wypełnienie obowiązku dokumentacyjnego. Każdy z Klientów ma możliwość wyboru wersji spełniającej jego oczekiwania, zarówno pod kątem merytorycznym, jaki i finansowym. Wersje dokumentacji


Opracowanie dokumentacji

W zależności  od wybranej wersji sporządzamy dokument, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy >> Wiedza, doświadczenie oraz rzetelność naszych ekspertów gwarantuje poprawność sporządzonej dokumentacji oraz terminowość. Opracowując dokumentację zawsze informujemy o wszystkich możliwościach zabezpieczenia oraz wskazujemy najlepsze rozwiązania.


Bezpieczeństwo

Posiadanie dokumentacji podatkowej zabezpiecza Twoją firmę przed zastosowaniem karnej stawki 50% podatku dochodowego oraz innymi dotkliwymi sankcjami. Opracowywana na bieżąco umożliwia ponadto kontrolę prowadzonej działalności oraz daje obraz aktualnej sytuacji Twojego biznesu.

Nie obawiaj się kontroli cen transferowych! Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci spełnić wymogi dokumentacyjne. Gwarantujemy poprawność przygotowanej dokumentacji i wdrożonych procedur dotyczących stosowania cen transferowych.

Tel.: +48 71 79 25 991

 

EnglishGermanPolish